Общи условия

Приветстваме Ви в ISHOPBEAUTY! уникална по рода си интернет базирана платформа за търговия на стоки и услуги в сферата на красотата.

 

Достъпът и използването на услуги в ISHOPBEAUTY” означава, че разбирате и се съгласявате да спазвате изложените по-долу ОБЩИ УСЛОВИЯ. Съгласявайки се с тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, Вие сключвате Договор за електронни услуги, наричан по-долу ОБЩИ УСЛОВИЯ, с „МЕДИКС ПРО“ ЕООД със седалище и адрес на управление: София 1000, България, ул. Граф Игнатиев 7А ет. 1, ап. 3, с ЕИК 203244976, тел. 0988/993681  .

 

Член 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

Термините използвани в ОБЩИ УСЛОВИЯ имат следния смисъл:

 

МЕДИКС ПРО“ ЕООД

 

 „МЕДИКС ПРО“ ЕООД (наричано по-долу „МЕДИКС ПРО”), със седалище и адрес на управление: ул. Граф Игнатиев“ 7А, ет. 1, ап. 3, гр. София 1000, България, регистрирано, с ЕИК 203244976, тел. за връзка: 0988/993681.

 

ISHOPBEAUTY

 

създадената от „МЕДИКС ПРО“ интернет базирана платформа за публикуване на онлайн оферти, оперираща под домейна ISHOPBEAUTY.com. Съгласно чл. 291 от Търговския закон, предложителят „МЕДИКС ПРО“ е обвързан с офертите си до изчерпване на количествата в определения срок.

 

ОФЕРТА

 

оферта за продажба или предоставяне на услуга. Съгласно чл. 291 от Търговския закон, предложителят „МЕДИКС ПРО“ е обвързан с офертите си до изчерпване на количествата в определения срок.

 

 

АРТИКУЛИ

 

Стоки и услуги, които могат да бъдат предмет на Оферта съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

 

ПОТРЕБИТЕЛ

 

физическо или юридическо лице, отговарящо на условията на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и сключило ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ,  което  лице  е  било  регистрирано  правилно  и  в  резултат  на  това  му  е създаден Акаунт в ISHOPBEAUTY, чрез който „МЕДИКС ПРО“ му предоставя услуги съгласно условията на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

Потребителят може да закупува артикули под формата на ГОСТ.

 

Нерегистриран потребител, който се съгласява с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ и който купува или наема Артикули чрез ISHOPBEAUTY.

 

 

ПРОФИЛИЛИ

АКАУНТ

 

Сбор от данни на Потребителя уникално потребителско име и парола за вход. В ПРОФИЛА се събират  данни  и  информация  за  дейността  на  Потребителя в  ISHOPBEAUTY,  организирана  от „МЕДИКС ПРО“

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

Процедурата по създаване на нов АКАУНТ/ ПРОФИЛ

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Настоящите Общи условия на „МЕДИКС ПРО“ ЕООД

 

Член 2. СКЛЮЧВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ се сключва между Потребителя и „МЕДИКС ПРО“ за неопределен период от време, от момента, в който Потребителя се регистрира в платформата или от деня, в който започне  по  какъвто  и да  е  начин  да  използва  услугите,  предоставени  чрез  платформата "ISHOPBEAUTY"  за  първи  път,  което  от  тези  действия  се  извърши  първо.  Използването  на платформата ISHOPBEAUTY“ означава, че Потребителя се е запознал и съгласил с както с настоящите Общи условия, така и с всяко последващо изменение на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ след надлежното му уведомяване за това на посочения от него имейл адрес.

 

Член 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

Потребителят може да прекрати ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ по всяко време, като изтрие своя Акаунт. ОБЩИ УСЛОВИЯ ще се прекрати след изтичането на 3 месеца от датата на приключване на последната покупка или продажба на продукти или услуги от Потребителя след извършването на гореописаните действия.

 

 

 

Член 4. ПРЕДМЕТ / УСЛУГИ НА ПЛАТФОРМАТА "ISHOPBEAUTY" ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

 

В рамките на платформата "ISHOPBEAUTY"  потребителите (купувачите) могат да използват следните услуги:

 

4.1. да разглеждат съдържанието на офертите

 

 

4.2. да осъществяват покупки на артикули.

 

 

Член 5. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ISHOPBEAUTY

 

5.1. Платформата ISHOPBEAUTY може да бъде използвана от физически лица над 18-годишна възраст и от юридически лица.

 

5.2. Използването на всички услуги, описани в предмета на договора, с изключение на тези от т. 4.1., изискват съгласяване с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на платформата ISHOPBEAUTY“.

 

 

 

 

5.3. Модераторите/Администраторите на ISHOPBEAUTY могат да променят профилите, по своя преценка и в интерес на останалите потребители на платформата.

 

 

5.4. Потребител не може да регистрира повече от един Акаунт в ISHOPBEAUTY.

 

 

 

5.5. Когато потребителят използва платформата ISHOPBEAUTY, трябва да се въздържа от действия, които нарушават закона, добрите нрави или могат да засегнат трети лица, споменати в или получатели на изпратено от Потребителя съобщение.

 

Чл.6. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Използването на платформата изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до интернет, включително програма, която позволява преглеждането на съдържанието на съответната интернет страница и която приема разпознавателни файлове.

 

Член 7. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМАТА ISHOPBEAUTY

 

7.1. За да се регистрира, Потребителят (купувачът) трябва да попълни наличния в платформата ISHOPBEAUTY формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола.

 

7.2. Необходими стъпки след първоначалната регистрация

 

7.2.1. След като попълни и потвърди данните във формуляра за регистрация, Потребителят (купувачът) получава съобщение на имейл адреса, който е посочил при регистрацията, в което се посочва начина, по който той следва да потвърди своята регистрацията.

 

 

7.3.  Регистрирайки  се  в  платформата  "ISHOPBEAUTY",  Потребителя е  длъжен  да  потвърди,  че данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата на трети лица.

 

 

 

Член 8. КУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ISHOPBEAUTY

 

8.1.       За да закупи артикул в ISHOPBEAUTY.com, купувачът трябва да има достъп до артикула, обявен за продажба в ISHOPBEAUTY.com, което става чрез бутон „КУПИ“.

 

8.2.      Купувачът натиска бутона „КУПИ” и избира начина на плащане. След извършено плащане системата уведомява купувача, че е закупил стоката или услугата.

 

8.3.      Платформата уведомява търговеца за закупената стока или услуга и се сключва договор за продажба, като на основание Чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

8.4.      Приложими са разпоредбите на Глава Четвърта, Раздел Първи, чл. 43-чл. 61 от Закона за защита на потребителите относно сключването на договори от разстояние, като когато за определени продукти (например: козметични продукти) съществува приложим специален закон (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30  ноември 2009  г. относно козметичните продукти; Закон за здравето) – прилагат се разпоредбите на специалния закон

 

 

 

 

 

 

Член 9. ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ В ISHOPBEAUTY

 

 

 

9.1. „МЕДИКС ПРО“ е страна по сделката – продавач, а потребителят е страна по сделката – купувач.

9.2. Купувачът сключва сделка с продавача в момента, в който закупи артикула и има право на връщането му  в запазен търговски вид в срок от 14 календарни дни, като поема всички куриерски разходи за своя сметка.

9.3. Приложими са разпоредбите на Глава Четвърта, Раздел Първи, чл. 43-чл. 61 от Закона за защита на потребителите относно сключването на договори от разстояние, като когато за определени продукти (например: козметични продукти) съществува приложим специален закон (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30  ноември 2009  г. относно козметичните продукти; Закон за здравето) – прилагат се разпоредбите на специалния закон

 

 

 

Член  10.  ЗАБРАНА  ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  НЕЛЕГАЛНО  СЪДЪРЖАНИЕ

 

При използване на платформата "ISHOPBEAUTY", се забранява:

 

 

 

 

10.1. Предприемането на действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането  на  Платформата,  както  и  действия,  които  включват  повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други потребители;

 

10.2.   Предприемането на действия в ущърб на „МЕДИКС ПРО“ или други лица, включително нарушаване  на  права  на  собственост  и  права,  произтичащи  от  регистрацията  на изобретения, патенти, търговски марки, потребителски и промишлени модели.

 

 

 

 

 

 

Член 11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Като използват платформата ISHOPBEAUTY, Потребителите се задължават да:

 

11.1.   се съобразяват с разпоредбите на настоящите общи условия;

 

11.2.   предоставят  точна  и  неподвеждаща  информация,  както  и да спазват  всички условия и задължения;

 

11.3.  да не използват Акаунтите на други потребители, да не предоставят своя Акаунт за ползване от други лица, както и да пазят в тайна паролата на Акаунта си.

 

11.4.   „МЕДИКС ПРО“  притежава  авторските  права  върху  графичните  елементи  на  ISHOPBEAUTY,

включително и логото "ISHOPBEAUTY", както и върху оформлението и състава на тези елементи и правата върху интелектуалната собственост, включително правата върху регистрираните търговски марки, публикувани в ISHOPBEAUTY. На потребителите се забранява да се възползват от графични елементи, тяхното разположение и състав, както и от символи,  представляващи  предмет  на  правата,  които  „МЕДИКС ПРО“  притежава,  с изключение  на  случаите,  ясно  посочени  тук,  или  с  предварителното  съгласие  на „МЕДИКС ПРО“.

 

 

 

Член 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 

12.1. МЕДИКС ПРО“ си запазва правото да прекрати предлагането на услуги чрез използване на платформата   „ISHOPBEAUTY“   на   потребител,   блокирайки   достъпа   му   до   неговия   Акаунт   в платформата, в случай че:

 

a)   действията му нарушават някоя точка от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

b)  действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители, или на „МЕДИКС ПРО“

 

 

12.2.   „МЕДИКС ПРО“ си запазва правото да премахва съдържание, което е незаконно, обидно, невярно,  не  съответства  на  законовите  клаузи,  разпространява  насилие,  омраза,

нарушава моралните норми и добрите нрави или е в нарушение на точка от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. „МЕДИКС ПРО“ може да премахне такова съдържание и/или да блокира Акаунта на потребител, който публикува подобно съдържание.

 

12.3.  „МЕДИКС ПРО“ си запазва правото временно да блокира профила на Потребител или достъпа му до определени услуги, в случай че открие, че безопасността на Акаунта му е

подложена на риск. МЕДИКС ПРО може да накара Потребителя да промени паролата си, за да използва платформата "ISHOPBEAUTY". След промяна на паролата, на Потребителя незабавно ще бъде предоставен достъп до услугите.

 

12.4.   В случай че „МЕДИКС ПРО“ блокира Акаунта на Потребител последният трябва да получи предварително съгласие от „МЕДИКС ПРО“, за да си създаде нов профил.

 

19.5.   Акаунтът на Потребител може да бъде временно или постоянно блокиран по преценка на Администратор / Модератор. При наличие на повече от един профил на един Потребител, Администратор ще блокира допълнителните акаунти като остави само първия, регистриран Акаунт.

 

Член 13. ОТГОВОРНОСТ НА „МЕДИКС ПРО“ ЕООД

 

13.1.   „МЕДИКС ПРО“ не носи отговорност за действията или бездействията на потребители на платформата  "ISHOPBEAUTY",  включително  и  в  случай,  че  те  не  спазват  уговорките  по договорите си, сключени за покупко – продабжа, освен в случаите на подадена основателна причина за компенсация в рамките на 14 работни дни от доставката на артикула или извършване на услугата.

 

13.2.   „МЕДИКС ПРО“ също така не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.

 

 

Член 14. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

14.1. Като използва платформата „ISHOPBEAUTY“, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени  от  „МЕДИКС ПРО“  за  нуждите  на  правилното  функциониране  на  Договора  за електронни услуги.

 

14.2.  Личните  данни,  посочени  от  Потребителя  ще  бъдат  събрани  и  обработени  от „МЕДИКС ПРО“  съгласно  приложимите  законови  разпоредби  и  политиката  за  защита  на поверителността.

 

14.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или  технически  повреди  в  работата  на  платформата  ISHOPBEAUTY,  както  и  друга  информация, включително  и  рекламна  от  „МЕДИКС ПРО“  и  негови  партньори  на  електронния  адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр.

 

 

Член 15. ОПЛАКВАНИЯ

 

15.1. В случай, че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от „МЕДИКС ПРО“ или не бъдат изпълнени съгласно настоящите разпоредби, Потребителя има право да подаде оплакване в електронна форма (като използвате формуляра за контакт) или чрез писмо до адреса на МЕДИКС ПРО“. Оплакването трябва да съдържа най-малко името, което потребителя използва в платформата "ISHOPBEAUTY" и описание на евентуалната нередност.

 

15.2.   Всяко оплакване следва да бъде подадени в 14-дневен срок от настъпването на основанието за него. МЕДИКС ПРО“ има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок.

 

15.3.    В случай, че данните или информацията, описани в оплакването са недостатъчни,

„МЕДИКС ПРО“ ще се свърже със съответния потребител преди да разгледа оплакването му с искане за допълване на липсващите данни.

 

15.4.    „МЕДИКС ПРО“ разглежда всяко оплакване в рамките на 14 дни след получаването му.

 

15.5.    Отговор  на  оплакване  се  изпраща  само  на  имейл  адреса,  който  потребителя  е посочил  по  време  на  регистрацията  си.  В  изключителни  случаи  МЕДИКС ПРО може  да изпрати отговор на друг имейл адрес, посочен от Потребителя.


Член 16. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

16.1 „МЕДИКС ПРО“ ЕООД може да измени ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ с Потребителя и да публикува нова версия на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за услугите, предоставяни в „ISHOPBEAUTY. Ако изрично не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ .

 

 

16.3. Отказът за приемане на промените води до прекратяване на договора при общи условия с „МЕДИКС ПРО“.

 

 

 

 

Собственост над Съдържанието

 Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения ("Съдържание"), са със защитени авторски права и са собственост на „МЕДИКС ПРО“ или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко Съдържание, което е търговска марка, лого или марка на услуга е също регистрирана или нерегистрирана търговска марка на „МЕДИКС ПРО“ или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. „МЕДИКС ПРО“ настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

 

Дискретност на личната информация

 Каквато и да е лична информация (Например:Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на ISHOPBEUTY чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от „МЕДИКС ПРО“ в съответствие с приетата от ISHOPBEUTY Политика за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на ISHOPBEUTY, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

 

Без гаранции

 ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРОМЕНИ И СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ТОЧНО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до Вас. Без да ограничава гореизложеното, „МЕДИКС ПРО“ не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който Вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, „МЕДИКС ПРО“ не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в ISHOPBEUTY.

 

Ограничения на отговорността

 ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ISHOPBEUTY Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. НИТО „МЕДИКС ПРО“, НИТО НЕЙНИ ФИЛИАЛИ, КЛОНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ УПРАВИТЕЛИ, НИТО НЕЙНИ АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ДОСТАВКАТА НА ТОЗИ САЙТ, СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на определени щети, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас.

 

Връзки към уебсайтове на трети страни

 Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „МЕДИКС ПРО“. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. „МЕДИКС ПРО“ няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, „МЕДИКС ПРО“ специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:

 

 *нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;

 *са неправилни, непълни или подвеждащи;

 *не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;

 *не осигуряват необходимата сигурност;

 *съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или

*са опозоряващи или оклеветяващи.

Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че „МЕДИКС ПРО“ одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на „МЕДИКС ПРО“.

 

МЕДИКС ПРО има право да продава като търговец в собствената си платформа.

 

 

Copyright 2016 „МЕДИКС ПРО“ ЕООД. Всички права запазени.